Onze speerpunten dit schooljaar

Uw kind gaat naar school om te leren, wij willen met z’n allen zoveel mogelijk uit uw kind halen. Ook dit schooljaar staat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod centraal. Verbetering van kwaliteit is sturen op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat je elk schooljaar beleid maakt en hierover afspraken met elkaar maakt. Ook vindt er teamnascholing plaats. De studiedagen vindt u in de informatiekalender.

Hieronder enkele speerpunten waar wij dit schooljaar aan gaan werken:

Rekenen
Wij starten vanaf februari 2019 met het Matchproject: leerkrachten leren nog beter gedifferentieerd en gepersonaliseerd te werken.

Woordenschat
Leerkrachten werken met het 4 taktmodel en maken gebruik van digiwak. In de onderbouw wordt ook nauw samengewerkt met de peuteropvang en schakelklas. Zij werken met ‘praten met Pim’, een woordenschatlijn voor peuters en kleuters.
Om de leesmotivatie te vergroten, maken wij een eigen bibliotheek in school.
Ook willen wij ons verdiepen in laaggeletterdheid voor volwassenen.

Talentbegeleider
Wij maken beleid voor (hoog)begaafde kinderen. De intern begeleider volgt hiervoor een opleiding en begeleidt een aantal kinderen. Ook is ons doel om een plusklas te starten.

PEP
Wij starten dit schooljaar werken met het Positieve Educatie Programma (PEP) o.l.v. Ernst Bohlmeijer. In dit nieuwe programma staan we stil bij de belangrijkste waarden en leefregels. Wij leren om gericht te zijn op het vergroten van positieve emoties van kinderen, op het ontdekken en beter benutten van sterke kanten en positieve eigenschappen van kinderen en op het vergroten van positieve relaties. Afgelopen schooljaar heeft er een nulmeting in elke klas plaatsgevonden. Einde van dit schooljaar wordt er opnieuw een meting gedaan.

Ouderbetrokkenheid
Met de ouders maken we de school. Voor kinderen is het belangrijk dat wij samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Wij zijn allen geschoold door Marja Klaver(Klaver Coaching en Training). In het kader van de Alles-in-een-school zullen er nieuwe activiteiten verzorgd worden. In samenwerking met ouders heeft de huiskamer een nieuwe plek in school gekregen en wordt er elk schooljaar een nieuw keuzemenu gemaakt.

Werken aan de doorgaande lijn van peuter en kleuter
Ons VVE beleid is altijd in ontwikkeling, wij willen voldoen aan de indicatoren die de inspectie van een VVE school eist. Wij werken gezamenlijk aan de inhoudelijke doorgaande leerlijn peuter-kleuter.
De onderbouw-en peuterleidsters hebben maandelijks overleg met elkaar.
Gezamenlijke doelen worden afgesproken voor thema’s en activiteiten en er wordt aandacht geschonken aan gezamenlijke ouderbetrokkenheid.
Thema’s die verder centraal staan: praten met Pim, educatief handelen, de VVE pilot en de ondersteuningsstructuur.

Gepersonaliseerd leren
Wij werken al klasdoorbrekend met groep 7 en 8; dit schooljaar sluit groep 6 ook aan.
Dat betekent dat de groepen met taal en rekenen op niveau worden ingedeeld.

ICT Implementatie Snappet
Groep 8 werkt al met Snappet. Dit schooljaar gaat groep 6 en 7 ook werken met Snappet.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau.

Wetenschap en techniek
Dit schooljaar wordt het nascholingstraject W&T vervolgd.
Dit doen wij in samenwerking met Hogeschool Saxion en de Lego educatie studio.
Wij hebben een leerkracht op school die de twee jarige opleiding Wetenschap en techniek volgt en deze in december van dit schooljaar afrond. Zij begeleidt de leerkrachten ook bij het geven van de lessen. Ook richten wij i.s.m. Heutink een technieklokaal in.

Werken met chromebooks
Dit schooljaar werken alle kinderen vanaf groep 3 met chromebooks.
Groep 6, 7 en 8 hebben allemaal een eigen chromebook in de klas.
Kinderen vanaf groep 3 t/m 5 leren hoe zij op een chromebook moeten werken.
Dit gebeurt in en buiten de klas. Er is een chromebookkar waar zij gebruik van kunnen maken.

Positieve gezondheid
Wij zijn uitgekozen om deel te nemen aan het Nationaal Schoolontbijt.
Ook hebben wij ons weer opgegeven voor deelname aan EU schoolfruit.
Bij het koken met kinderen staat gezond eten centraal.
Ook ontbijten wij twee keer in het schooljaar met het hele gezin.
Middels gesprekken met ouders en/of buurtbewoners stelle wij positieve gezondheid centraal. Samen bespreken; ‘Wat heb je nodig voor een gezond en gelukkig leven?

BHV bedrijfshulpverlening
Elk schooljaar volgen een aantal leerkrachten deze training, wij hebben inmiddels
11 geschoolde BHV’ers.

Onze speerpunten voor de alles-in-één-school komend schooljaar zijn:
->  Het verbeteren van faciliteiten: de hal, wegwijsbewijzering door de gehele school zowel binnen als buiten
->Positieve gezondheid en positieve educatie: hierover praten met ouders en of belangstellenden: gezamenlijke activiteiten organiseren met kinderen en ouders
-> Uitbreiden van het dagarrangement: Wij hebben een steeds groter aanbod na schooltijd voor onze kinderen maar ook voor ouders. Zo vinden er taallessen en schilderactiviteiten plaats. Het aanbod van de naschoolse activiteiten bestaat dit schooljaar uit schilderen, knutselen, techniek, sport en weerbaarheidslessen. Vrijwilligers geven lessen aan ouders en kinderen
-> Bibliotheek in de hal: wij willen een bieb inrichten voor onze kinderen en ouders opleiden voor hulp in de bieb. Ook willen wij ons richten op laaggeletterdheid voor volwassenen.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl