Adres

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Met u als ouder maken wij samen de school. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. Onze ambitie is ‘een vruchtbare samenwerking’ tot stand te brengen tijdens de gehele schoolloopbaan ten behoeve van uw kind. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leerkracht van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals. Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Ouderbetrokkenheid zowel direct als indirect en op lange termijn de schoolontwikkeling van kinderen kan positief beinvloeden. Het is goed voor:

-Schoolprestaties

-Het sociale gedrag

-Het doorzettingsvermogen

-De motivatie

-De houding van uw kind ten opzichte van de leerkracht

Vorig schooljaar zijn wij gestart met de training Glanstechniek.

G staat voor Grondhouding en voor Gesprek.
L staat voor Lijn, door het jaar en door de school.
A staat voor Ambitie, om voor de volle 100% te gaan.
N staat voor Nabij, het actief betrekken en informeren van ouders.
S staat voor Systeem, een oudervolgsysteem.

In de driehoeksrelatie staan de ouder en de leraar onderin, en het kind bovenaan. De leerling rust als het ware op de schouders van de ouder en de leerkracht. Er zijn zoveel driehoeken als leerlingen. Het is de kunst om deze driehoeksrelatie te laten glanzen. Wij werken hier graag aan mee.

Dit schooljaar zullen wij ons verder scholen. Voor u en ons zullen een aantal activiteiten een andere vorm krijgen. Wij horen graag wat u hier van vindt.

ouderbetrokkenheid

Contacten met ouders

Eerste kennismaking samen met ouder en kind
De eerste schooldag worden alle ouders uitgenodigd en is er inloop van 8:30 tot 9:00 uur.
Kijkweek

In het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de kijkweek kunnen zij nder schooltijd de klas van hun kind bezoeken.

Kennismakingsavond

Daarna worden alle ouders van groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een kennismakinsavond. De ouders kunnen dan kennis maken met de leerkracht en krijgen informatie over de lesstof, dagindeling en werkwijze in de klas. De data van de kennismakingsavond wordt in het infoboekje bekend gemaakt.
Groep 1 en 2
Voor de ouders van groep 1 en 2 vindt het omgekeerde 10-minutengesprek plaats

Kijkavond

Meestal in de maand februari vindt de Kijkavond plaats. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om samen met uw kind te zien hoe we werken op school. Uw kind zal u van alles vertellen en haar of zijn (werk)boeken en schriften laten zien.

Hulp van ouders

Actieve betrokkenheid van ouders is voor de school enorm van belang. Wij hebben uw hulp nodig om activiteiten plaats te laten vinden. Bijvoorbeeld bij het oud papier lopen, rijden bij excursies, luizenmoeders etc. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.

Ook wordt uw aanwezigheid tijdens schoolsporttoernooien van uw kind erg op prijs gesteld
Gezamenlijke activiteiten of uitstapjes met ouders
Voor vele activiteiten wordt u uitgenodigd. Groep 1 en 2 gaan ook met de peuters op stap.
Theateropvoeringen
Elk schooljaar verzorgen twee groepen gezamenlijk een theateropvoering (alle groepen komen aan bod). Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd om naar hun kind te kijken.
Spelletjesochtenden in groep 1 en 2
U wordt uitgenodigd in de klas om samen een spelletje te spelen met de kinderen.
Afscheidsmusical groep 8
Groep 8 verzorgt een musical. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

 

Informeren van ouders over de ontwikkeling van uw kind

Van iedere leerling houdt de leerkracht de vorderingen bij. Wij gebruiken hiervoor het LOVS, de cito-toetsen van het (Leerling-en onderwijsvolgsysteem). Daarnaast gebruiken we in alle groepen, de methodegebonden toetsen, het Scol onderzoek (sociale competentie observatie lijst) en natuurlijk de informatie uit de gesprekken met ouders. We proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op leergebied als op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en welbevinden. Ouders worden op school uitgenodigd om de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken. Dit gesprek kan plaatsvinden met de leerkracht of interne begeleider. Besprekingen worden bijgehouden op de oudercontactkaart. Op deze kaart staat wie, wanneer en wat er is besproken. De ouder wordt gevraagd hier een handtekening bij te zetten. Dit maakt dat wij elkaar aan kunnen spreken op gemaakte afspraken. De ouders van een leerling met extra ondersteuning of extra zorg worden altijd al vóór een 10-minutengesprek op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind. Naast de geplande gesprekken in het jaar kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht.

Het rapport en 10-minutengesprekken

Drie keer per jaar houden wij een 10-minutengesprek aan de hand van het rapport over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Voor de groepen 1 en 2 zijn dat twee rapporten, voor het eerste gesprek gebruikt de leerkracht een gespreksformulier.

Voor de ouders van groep 1 en 2:
Rond september : omgekeerd 10-minutengesprek
Rond maart : 10-minutengesprek aan de hand van het eerste rapport
Eind juni : 10 –minutengesprek aan de hand van het laatste rapport alléén voor groep 2.

Voor de ouders van groep 3 t/m 8:
Rond november : 10-minutengesprek aan de hand van het eerste rapport
Februari/maart : adviesgesprekken groep 8
Rond maart : 10-minutengesprek aan de hand van het tweede rapport
In juni : 10-minutengesprek aan de hand van het eindrapport
Eind juni : Het eindrapport gaat mee naar huis.

Voor de ouders van de groepen 6 en 7:
juni : Groeigesprek groep 6
: Pré-adviesgesprek groep 7

Voor de ouders van groep 8:
In februari/maart ontvangen de ouders van leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor een adviesgesprek met de leerkracht(en) om de uitslagen van de NIO te bespreken en het daarmee samenhangende advies voor vervolgonderwijs. 

In april/mei volgt het definitieve advies nadat de Cito-eindtoets is afgenomen.
Het advies kan alléén worden bijgesteld indien de Cito-eindscore hoger is dan het gegeven advies.

Regels behorend bij het 10-minutengesprek en het rapport
Wij gaan er vanzelfsprekend uit dat alle ouders komen. Indien ouders door omstandigheden niet op de 10-minutengesprekken kunnen komen, moeten zij zelf een andere afspraak maken met de leerkracht. Rapporten worden (behalve het derde rapport) niet meegegeven aan oudere broers of zussen of aan het kind zelf als het nog niet besproken is met minimaal één van de ouders. Het derde rapport wordt vlak voor de zomervakantie aan de kinderen uitgedeeld.

Protocol voor gescheiden ouders

Wij vinden het belangrijk dat beide ouders goed geïnformeerd worden over hun kind(eren). We doen dat door in gesprek te gaan met ouders op verschillende manieren. Dit kan tussendoor zijn, een rapportgesprek, maar ook via een uitnodiging. Verder informeren wij de ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en brieven die mee naar huis gaan ( b.v. de nieuwsbrief). Wij krijgen echter op school steeds vaker te maken met de gevolgen van het toenemende aantal echtscheidingen, vandaar dat wij het volgende protocol hebben opgesteld:

Als school informeren wij in principe die ouder waar het kind door de week woont en dat als huisadres is opgenomen in de leerlingenadministratie. Volgens de wet moet de ouder die het gezag heeft over het kind de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Belangrijk zijn bijvoorbeeld gezondheid en school. We verwachten dan ook dat deze ouder de andere ouder informeert. Indien mogelijk is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn uitgenodigd. Als de informatieoverdracht tussen de ouders niet mogelijk is dan kunnen de ouders de school hiervoor niet verantwoordelijk stellen.

Wij zijn als school wel verplicht om belangrijke informatie te geven aan de ouder die het gezag niet heeft als deze ouder daar om vraagt. Het moet dan om een concrete vraag over het kind gaan. De ouder die het gezag niet heeft kan bijvoorbeeld de school om informatie vragen over de schoolprestaties van het kind. Uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking is het geven van informatie die in strijd is met de belangen van het kind. Daarnaast hoeft de school informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde wijze) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven. Indien de niet geïnformeerde ouder geïnformeerd wenst te worden, dan moet deze ouder een afspraak maken met de directie van de school. Samen zal gekeken worden hoe de betreffende ouder het beste geïnformeerd kan worden.

Indien noodzakelijk zal de school vragen naar een kopie van een identiteitsbewijs. Dit heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor scholen aan strikte regels gebonden zijn met betrekking tot informatieverstrekking over leerlingen

De school moet uiteraard een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en daarom zal de school zich zoveel mogelijk afzijdig houden van een conflict tussen ouders. Wij zullen ons neutraal opstellen door beide ouders voor zover mogelijk gelijkelijk te voorzien van informatie.

Indien het toch zover komt dat de ouder die het ouderlijk gezag heeft de school vraagt om de andere ouder geen informatie meer te geven, zal de school dit niet zomaar kunnen doen. Wij dienen, indachtig artikel 1:377c BW, dan zelf een afweging te maken of het belang van het kind (dus niet van de ouder) wordt geschaad bij het verstrekken van de informatie. Het is hierbij niet voldoende te verwijzen naar het oordeel van een gezinsvoogdij-instelling of naar een aanbeveling uit een handboek over preventie van kindermishandeling.