Adres

Onderwijskundige ontwikkelingen die centraal staan

Onderwijskundige ontwikkelingen die centraal staan

Uw kind gaat naar school om te leren, wij willen met z’n allen zoveel mogelijk uit uw kind halen. Ook dit schooljaar staat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsaanbod centraal. Verbetering van kwaliteit is sturen op opbrengst gericht werken. Dat betekent dat je elk schooljaar beleid maakt en hierover afspraken met elkaar maakt. Ook vindt er teamnascholing plaats, de studiedagen vindt u in de informatiekalender.
Hieronder enkele onderwijskundige ontwikkelingen:

Onderbouwd: In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met de methode Onderbouwd.
Dit schooljaar volgen de leerkrachten scholing voor verdere verdieping.

Begrijpend lezen: Er vinden klassenconsultaties plaats door de interne begeleiders, leerkrachten leren hun nieuwe strategieën toe te passen. Dit schooljaar starten wij met de nieuwe methode Leeslink vanaf groep 4.

Woordenschat: Het woordenschatonderwijs wordt opnieuw onder de loep genomen.

Plan B² en groepsplannen maken vanaf groep 3: Wij hebben onze pilot afgelopen schooljaar afgesloten. Al ruim twee schooljaren kregen wij nascholing en werden wij begeleid door Wendy Brazs met het invoeren van een nieuw administratiesysteem (web based) die de leerkracht ondersteunt bij het vormgeven van Passend onderwijs in de groep. De leerkracht maakt een groepsplan, waar de doelen en opbrengsten in zijn beschreven. Zo kan de leerkracht zien welk doel bij bv. rekenen, taal of begrijpend lezen behaald moet worden en welke lesstof hij moet aanbieden. Wij gaan nu onze kennis verder in de praktijk brengen.

Invoering van Scriptvanaf groep 6 (of wel kwaliteitswijzer: verantwoorden-voorspellen-verbeteren). Het script beschrijft alle vorderingen van een kind: Leerpotentieel, ambitie, vaardigheidsgroei, geplande vaardigheidsgroei, maar ook de kansen en de belemmeringen. Het is een dynamisch groepsplan. Niet het absolute cijfers is maatgevend voor de kwaliteit van het onderwijs, maar de relatieve prestaties.(leerwinst met toegevoegde waarde)


Bascellen borgen, evalueren en verdieping: Wij werken met procesbewakers binnen onze school. Elke leerkracht heeft een BAScel onder zijn hoede, die hij kritisch bekijkt en samen met het team bespreekt. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen op één lijn werkt binnen onze school. We gaan ons verder verdiepen in het coöperatief leren, deze cel sluit mooi aan bij de benodigde vaardigheden voor de 21 ste eeuw zoals samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, etc…

Glanstechniek ouderbetrokkenheid: Ons doel is om de relatie leerkracht, ouder en leerling in de toekomst 100 % te laten glanzen. De ouderbetrokkenheid wordt daardoor vergroot. Ook dit schooljaar worden wij hierin geschoold door Marja Klaver(Klaver Coaching en Training).

Tijdzaken: Dit schooljaar implementeren wij de nieuwe Geschiedenis methode ‘Tijdzaken’.
Dit is een digitale methode voor groep 5 t/m 8. Met Tijdzaken komt de geschiedenis tot leven in je klas. Filmpjes en animaties brengen de lesstof helder over en met interactieve oefeningen en spelvormen betrek je je leerlingen actief bij de les.

Laatste jaar van het project ‘omgaan met verschillen’ in het kader van Passend onderwijs
Twee jaar geleden zijn we gestart met een pilot in groep 6 om het leeraanbod precies af te stemmen op het niveau van de leerling. In groep 8 gaan wij hier nu mee verder. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ALLE kinderen gaan we bij Rekenen enTaal de kinderen clusteren op basis van onderwijsbehoeften. Dat betekent dat elk kind de lesstof krijgt aangeboden op zijn/haar eigen niveau.

VVE Voor en Vroegschoolse Educatie:
Ons VVE beleid is altijd in ontwikkeling, wij willen voldoen aan de indicatoren die de inspectie van een VVE school eist. Wij bieden extra taal aan kinderen door onze VVE leerkracht en de schakelklas.

Ons Integraal kindcentrum is altijd ontwikkeling:
Wij werken gezamenlijke aan de inhoudelijke doorgaande leerlijn peuter-kleuter.
De onderbouw-en peuterjuffen hebben maandelijks overleg met elkaar.
Gezamenlijke doelen worden afgesproken voor thema’s en activiteiten en er wordt aandacht geschonken aan gezamenlijke ouderbetrokkenheid.
Thema die centraal staan: collegiale consultatie, ouderbetrokkenheid, ondersteunings-structuur. Dit zijn o.a. ook indicatoren van de inspectie. Ons doel is om op alle indicatoren voldoende te scoren.

Co teachen
Co Teaching vergroot de handelingsbekwaamheid van de leerkracht door samen voor te bereiden en na te bespreken”.Er is sprake van Co Teaching wanneer twee of meerdere mensen samen de verantwoording delen voor het geven van goed onderwijs op basis van een hulp- of leervraag.

Muziekonderwijs
Dit schooljaar starten wij met een lessenserie aangeboden en ontwikkeld door het Symfonieorkest. Er worden twee schoolconcerten voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 verzorgd door het Symfonieorkest.

ICT/techniek onderwijs Implementatie programmeerlijn

De ICT leerlijn zal verder worden uitgebreid met een doorgaande leerlijn “Programmeren”. Programmeren is net als taal en rekenen een heel belangrijke vaardigheid en valt ook al heel jong te leren. We willen de kinderen deze leuke vaardigheid (21 ste century skills) laten ontdekken omdat het belangrijk is voor hun beroepskeuze en toekomst. Deze leerlijn is een mooi begin van een in 2020 te realiseren leerlijn voor “wetenschap en technologie”. In deze leerlijn zullen in de nabije toekomst ook 3D printers, Doodle3d, 3d pen, Robotica en Raspberry Pi’s worden opgenomen.

beebot      mbot
Nieuwe ontwikkelingen: Alles-in-een-school: 

Begin november 2014 hebben zowel het bestuur van Consent als de wethouders van onderwijs en stadsdeel Zuid akkoord gegeven om de verkenning naar de Alles-in-één-school op het IKC Het Lang te starten. In de periode van half november 2014 tot begin januari 2015 is gesproken met de medewerkers van het Het Lang, IKC en de MR van de school.
Duidelijk is geworden dat we gezamenlijk structurele inzet in de wijk willen organiseren voor de toekomst. De ontwikkeling Alles-in-één-schoolis een kans om een plek in de wijk te organiseren waarin wordt geïnvesteerd in het kind en in de ouder. Het ondersteunt het kind in het ontwikkelrecht. Vanuit dit recht willen wij gezamenlijk investeren in het wegwerken van eventuele achterstanden, het beste uit het kind halen en zich laten ontwikkelen in zijn talenten. In samenspraak is onderstaande opdracht tot stand gekomen.

Een procesbegeleider, aangesteld door de Gemeente, ontwikkelt in s.m. de medewerkers, ouders en leerlingen een duurzaam dagarrangement voor kind en ouder met als doel het onderwijsaanbod te verbreden.

Ons toekomstige doel:
De school heeft als doel zich te ontwikkelen tot centrum in de wijk. We bieden kinderen een hecht sociaal netwerk, communiceren op een open en professionele wijze met ouders, collega's, en samenwerkingspartners (verbindend en aantrekkelijk).

Om het ontwikkelrecht van het kind en de sociaal economische situatie te verbeteren is het onze wens dat het arrangement in ieder geval bestaat uit de volgende onderdelen:

 

- Taalles, schrijven en rekenen zodat kinderen hierin excelleren

- Aanbod voor kinderen op gezondheid en bewegen

- Aanbod voor kinderen op beroepenoriëntatie, cultuur, techniek en duurzaamheidseducatie

- Vergroten creatief denkvermogen

- Taalles voor ouders

- Ouderparticipatie zodat zij participeren in de samenleving naar vermogen

- Opvoedondersteuning

- Verbinding tussen IKC en zorgstructuur
- Huiswerkbegeleiding