Adres

Bas gecertificeerd

BAS1Wij werken met het BAS-project.

Het BAS-project biedt ons als school de gelegenheid om op een planmatige wijze te werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De wereld verandert en Nederland verandert mee. Ook in het onderwijs zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op basis van nieuwe theorieën. Een van die vele nieuwe ontwikkelingen zijn 21 st century skills . We willen steeds meer ons onderwijs afstemmen op de behoeften van kinderen, omdat ieder kind nu eenmaal anders is. Kinderen van nu willen we voorbereiden op de toekomst. Kinderen leren vaardigheden zoals; samenwerken, problemen oplossen, onderzoeken. Adaptief onderwijs sluit daar mooi op aan. Wij zijn enige jaren geleden gestart met het BAS-project en zullen ook dit schooljaar de 7 ontwikkelingslijnen toepassen.

Bouwen aan een Adaptieve School

De doelen en ontwikkelingslijnen van BAS
Het BAS-project bestaat uit 7 ontwikkelingslijnen.
Sommige lijnen zijn binnen onze school al goed voor elkaar, daar hoeft weinig of niets aan veranderd te worden. Om u wat inzicht te geven in de doelstellingen, volgen hier de 7 lijnen:

 

DE STRUCTUUR De inrichting van de school, de lokalen en het plein · De school als geheel: uitnodigend en overzichtelijk. · Gemeenschappelijke ruimtes praktisch 
en goed onderhouden. · Klaslokalen: gezellig , ordelijk en overzichtelijk. · Schoolplein: veilig. Voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag · Gestructureerde lesmomenten. · Regels. · Bordgebruik. · Hulprondes en instructietafel. Weekplanning · Elke groep heeft een map waarin de weekplanning van de leerkracht wordt bijgehouden.
INTERACTIE De schriftelijke en mondelinge interactie tussen leerkracht en leerling · Moet inzichtelijk en motiverend zijn. · Duidelijke afspraken rond schriftelijke correctie. Responsiviteit · Beschikbaar zijn van de leerkracht voor de leerling. · Stimulering. · Positieve feedback. Attributie · Inzicht in denkproces en handelingsgedrag 
van de leerling. · Zelfvertrouwen en motivatie.
ZELFSTANDIGE LEERHOUDING Afspraken voor regels en routines · Er zijn regels voor de school, regels voor 
de klas en regels voor het schoolplein. Tijdsbewustzijn en taakplanning · Visualisering van dag- en weekplanning.
INSTRUCTIE EN FEEDBACK Effectieve leertijd · Tegengaan van tijdverspillers. · Taakgerichtheid van de leerling. Directe instructiemethode · Interactieve inbreng van de leerlingen. · Corrigeren en stimuleren. · Hoge verwachtingen van de leerlingen. · Ruime tijd voor begeleid inoefenen.
COÖPERATIEF LEREN Groepsvorming · Aandacht voor de vorming van effectieve leer- 
en leefgroepen. · Introductie en kennismaking in de nieuwe groep. · Afspraken ter voorkoming en verspreiding van ongewenst gedrag. Tandemleren · Planmatige aandacht voor coöperatief leren in tweetallen.
TEAMLEREN Teamvorming · Het team heeft een eenduidige visie op het onderwijs. · Werkzaamheden en taken van de leerkracht zijn geformuleerd en gedocumenteerd. · Er vindt periodiek collegiaal werkoverleg plaats. Vormen van samenwerking · De school beschikt over een team 
dat gezamenlijk wil werken aan een proces van schoolontwikkeling en kwaliteitsbewaking. · Het is een lerende organisatie · Er zijn geregelde plenaire teamvergaderingen. · Er is geregeld collegiale consultatie. · Er zijn geregeld leerlingbesprekingen.
PLANNINGSYSTEEM Leerlingenadministratie · De school werkt met groepsmappen. · Voor iedere leerling is een dossier ingericht. · Er zijn schriftelijke afspraken omtrent het gebruik van groeps- en leerlingmappen. Leerlingvolgsysteem/ instroom jonge kinderen · De school hanteert een systematiek om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en treft waar mogelijk aanvullende , remediërende maatregelen. · Goed toets- en observatie-instrumentarium. · Methodegebonden toetsen. · Toets-/observatiekalender. · Groepsoverstijgende aanpak. · Externe contacten. (peuterzaal/collega scholen)