Adres

Ondersteuning van kinderen

Ondersteuning voor kinderen en werkwijze van het Alles-in-één-team


De onderwijskundig begeleider/intern begeleider (IB)

Tot een belangrijke taak van de onderwijskundig begeleider/IB hoort het ondersteunen en coachen van de leerkrachten. Zij begeleid de leerkrachten om zich verder te professionaliseren in hun werk en omgang met kinderen. Ze gaat o.a. naast de directeur/onderwijskundig leider en externen ook op klassenbezoek bij de leerkrachten in de klas.  Samen met de leerkrachten bespreekt de onderwijskundig begeleider/IB de vorderingen, de behaalde toetsresultaten van de individuele leerlingen en van de groep en wordt het groepsplan besproken tijdens de groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt ook bekeken of de resultaten voldoen aan de vastgestelde normen en onze verwachtingen. N.a.v de analyse van de resultaten wordt er een nieuw groepsplan opgesteld. Indien nodig wordt er voor (een deel van) de groep of voor een individuele leerling (naast het groepsplan) een extra handelingsplan gemaakt door de groepsleerkracht in overleg met de onderwijskundig begeleider /IB. Het handelingsplan wordt altijd besproken met de ouders. Naast de toetsresultaten wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd.

De onderwijskundig begeleider/IB legt van iedere leerling een leerling-dossier aan, waarin alle relevante gegevens worden bewaard. Als een leerling de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de volgende school.

Ook worden de gegevens van het leerlingvolgsysteem op groeps- en schoolniveau door de directeur en onderwijskundig begeleider/IB bijgehouden en samen met het team geëvalueerd.

Besprekingen met betrekking tot de ondersteuning

In Enschede begeleidt het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede de basisscholen bij het vormgeven van de zorgstructuur gericht op de meest recente ontwikkelingen.
Elk schooljaar wordt er door de onderwijskundig begeleider/IB een aantal overleggen gepland waarin groepsoverzichten en zorg- of risicokinderen worden besproken. Deze overleggen zijn:

-          Groepsbesprekingen met de leerkracht (3x per schooljaar)

-          Basisteam  (3x per schooljaar)

-          Breedte/zorgteam (3x per schooljaar)

-          IB-besprekingen met de wijkcoach

Groepsbesprekingen met de leerkracht

Deelnemers    : onderwijskundig begeleider/IB en de groepsleerkracht
De groep wordt door de groepsleerkracht ingebracht. Er wordt besproken hoe de leerkracht het onderwijs binnen zijn groep vorm geeft op didactisch en pedagogisch gebied. Daarnaast worden de groepsresultaten geanalyseerd en omgezet in acties voor zowel de leerkracht als de leerlingen. Naar aanleiding van deze besprekingen worden handelingsplannen/groepsplannen gemaakt voor taal, lezen, rekenen en gedrag. Waar nodig worden klassenconsultaties gepland. Vanuit de leerlingbespreking kan een leerling worden aangemeld voor het breedte/zorgteam.
Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders.

Het Basisteam

Deelnemers: De directeur als voorzitter van het Basisteam, de onderwijskundig begeleider, de collegiaal consulent (coco) en eventueel de caoch Passend onderwijs.

In het basisteam gaat het om de kwaliteit van lesgeven in de groep en in school. Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken staat centraal: alle opbrengsten worden geanalyseerd en zijn een start voor het maken van verbeterplannen op school- en groepsniveau. In het bassisteam worden tevens onderwijskundige ontwikkelingen besproken. De bevindingen van het basisteam worden ook in een teamvergadering besproken met de leerkrachten. De analyses vanuit de teamvergadering worden ook meegenomen in het schoolverbeterplan.

Het breedte-/zorgteam

Deelnemers: De onderwijskundig begeleider als voorzitter, de orthopedagoog, wijkcoach, schoolverpleegkundige en de groepsleerkracht. In het breedte/zorgteam worden leerlingen besproken waar wij zorgen over hebben.

Het zijn leerlingen met een specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte. Vanuit deze bespreking kunnen acties voortkomen, zoals observaties, nader didactisch onderzoek, psychologisch onderzoek, video trajecten, oproep schoolarts, etc. Deze acties worden altijd met ouders besproken. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders.

Het Alles-in-één-team

Deelnemers: de directeur als voorzitter, de intern begeleiders van school en kinderopvang hebbes, de wijkcoach, schoolverpleegkundige, wijkagent en Alifa(opvoedondersteuning).
Zij komen regelmatig bijeen. Doel van het Alles-in-één-team is werken aan een inclusieve samenleving met alle disciplines. Hiervoor is een goede afstemming nodig tussen alle partijen die rondom gezinnen van deze kinderen interventies plegen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning kunnen krijgen wanneer dat nodig is.
Elke discipline is regelmatig in school om u te spreken, de kinderen te zien, zodat ouders en kinderen ze goed leren kennen. De wijkcoach is elke week op school, de wijkagent om de week, de jeugdverpleegkundige elke eerste woensdag van de maand, logopediste elke dinsdag, Alifa (opvoedondersteuning) elke woensdag.